افراد

اعضای هیئت علمی گروه علوم اقتصادی


اعضای هیئت علمی گروه علوم اقتصادی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مرتبه

تلفن

ایمیل

1

حجت ایزدخواستی

اقتصاد بخش عمومی/ اقتصاد پولی

استادیار

 29902979

h_izadkhasti@sbu.ac.ir

2

پرویز داودی

اقتصاد/ اقتصاد

استاد

29902986

p_davoodi@sbu.ac.ir

3

مرتضی تهامی پور زرندی

اقتصاد

استادیار

29902985

m_tahami@sbu.ac.ir

4

حسن درگاهی

اقتصاد/ اقتصاد کلان

دانشیار

29902984

h-dargahi@sbu.ac.ir

5

فرهاد دژپسند

اقتصاد

دانشیار

29902974

f_dejpasand@sbu.ac.ir

6

ابوالفضل رحیمی

اقتصاد

استادیار

 29902964

ab_rahimi@sbu.ac.ir

7

مهدی رضوی

اقتصاد/ سیستم ها

استاد

29902964

m-razavi@sbu.ac.ir

8

حسین صمصامی

اقتصاد

استادیار

29902993

h-samsami@sbu.ac.ir

9

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد/ سیستم ها

استاد

29902954

a-arabmazar@sbu.ac.ir

10

حسنعلی قنبری ممان

اقتصاد

استادیار

29902973

h-ghanbari@sbu.ac.ir

11

رضا محسنی

اقتصاد بین الملل

استادیار

29902994

re_mohseni@sbu.ac.ir

12

رسام مشرفی

اقتصاد

استادیار

29902977

r-moshrefi@sbu.ac.ir

13

فاضل مريدي فريماني

اقتصاد

استادیار

 29902983

fazelmoridi@gmail.com

14

ویدا ورهرامی

اقتصاد

استادیار

29902953

v.varharami@mail.sbu.com

15

یدالله دادگر

اقتصاد

استاد

29902996 

Y_Dadgar@sbu.ac.ir

16

زریر نگین‌تاجی

اقتصاد

استادیار

29902984 

zarir_negintaji@yahoo.com

17

مهدی یزدانی

اقتصاد

استادیار

29902983

ma_yazdani@sbu.ac.ir

 


اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مرتبه

تلفن

ایمیل

18

حسین پوراحمدی میبدی

روابط بین الملل/ اقتصاد سیاسی بین الملل

استاد

29902950

h-pourahmadi@sbu.ac.ir

19

محمد رضا تاجیک

علوم سیاسی/ تحلیل گفتمان و پسامدرنیسم

دانشیار

29902950

dr_mohammadrezatajik@yahoo.com

20

امیر محمد حاجی یوسفی

علوم سیاسی/ توسعه و اقتصاد سیاسی بین الملل

دانشیار

29902996

amyousefi@yahoo.com

21

سید محمد علی حسینی زاده

علوم سیاسی

استادیار

29902992

hoseinizadeh@gmail.com

22

رضا خراسانی

علوم سیاسی

استادیار

29902984

reza.khorasani@gmail.com

23

محمود سریع القلم

روابط بین الملل/ توسعه

استاد

29902961

m-sariolghalam@sbu.ac.ir

24

روح اله طالبی آرانی

روابط بین الملل

استادیار

29902930

rtarani@sbu.ac.ir

25

منصور میراحمدی چناروئیه

علوم سیاسی

استاد

29902930

m_mirahmadi@sbu.ac.ir

26

محسن شریعتی نیا

روابط بین الملل

استادیار

 

m.shariatinia@gmail.com

27

داوود غرایاق زندی

علوم سیاسی

استادیار

 

d_zandi@sbu.ac.ir

28

علی مسعودی

روابط بین الملل

استادیار

 

h_masoudi@sbu.ac.ir

29

علیرضا نوری

روابط بین الملل

استادیار

29902930

ar_noori@sbu.ac.ir

30

جواد اطاعت

علوم سیاسی

دانشیار

 29902973

J_Etaat@sbu.ac.ir

31

علی صناعی

روابط بین الملل

استادیار

29902961

SanaEI@UMICH.EDU