درباره دانشکده

اطلاعیه مهم در خصوص سند محضری جهت دریافت وام های دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی می رساند سند محضری جدید برای دریافت وامها در سایت دانشگاه به نشانی www.sbu.ac.ir - دانشجویان - خدمات دانشجویی - وام ها بارگزاری گردید . دانشجویان عزیز ضمن مطالعه دقیق نسبت به دریافت سند محضری جدید اقدام و نسبت به ثبت آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ارسال به آدرس موجود در اطلاعیه وامها اقدام نمایند .

 

سند محضری جدید

شرایط ضمانت وام های دانشجویی و شرایط و مدارک ضامنین