بسمه تعالی

  زمان دریافت مدارک متقاضیان دکتری بدون آزمون رشته اقتصاد از روز یکشنبه 2 شهریور تا روز چهارشنبه 5شهریور 1399 است. لطفا مدارک به ایمیل زیر که مربوط به خانم دکتر ورهرامی؛ مدیر گروه اقتصاد است، ارسال گردد.
Vida.varahrami@gmail.com
 
 
با تشکر