بسمه تعا​لی

 
بدینوسیله به اطلاع می رساند مصاحبه داوطلبان دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ روز یکشنبه 16 تیرماه 1398 برگزار خواهد شد. برنامه تفصیلی مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.