صفحه اصلی
مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 1398 برگزیده شد
  • 527 مشاهدات

 در سی و یکمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور، مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 1398 برگزیده شد.