برگزاری سمینار جهت دفاع از پایان نامه ها:
 
 
 
  
 

 

 

آیین نامه ها:

آیین نامه غیبت در امتحان .pdf

آیین نامه شهریه.pdf

شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های 94 و بعد.pdf

دستور العمل اجرایی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد.pdf

آیین نامه ورودی 88به بعد ارشد.pdf

آیین نامه ورودی ماقبل 88 ارشد.pdf

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ورودی ماقبل 88 ارشد.pdf

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ورودی88به بعد ارشد.pdf

 

آخرین خبرها