مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 

آخرین خبرها