واژگان آموزشی

واژگان آموزشی.pdf

 

 

دستور العمل ها

راهنمای ثبت نام دانشجویان متقاضی مهمان تکدرس.jpg

دستورالعمل_تکدرس_اول_96-95.pdf

فرایند ثبت درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه.pdf

آخرین خبرها