اهمیت ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های محیط زیستی.pdf

بررسی اثرات عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر کیفیت حکمرانی.pdf

رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در کشورهای منتخب جنوب غرب آسیا: درس هایی برای اقتصاد ایران.pdf

طرح تحلیلی اقتصاد مقاومتی: رویکرد سیستمی.pdf

آخرین خبرها