رئیس دانشکده: دکتر عباس عرب مازار

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد نوفرستی

 

معاون پژوهشی: دکتر سیدمحمدعلی کفایی

آخرین خبرها