گروه علوم اقتصادی

دروس ورودی 1398 رشته اقتصاد.pdf

دروس ورودی 98 رشته اقتصاد.pdf

برنامه درسی رشته علوم اقتصادی نیمسال دوم 95-96.pdf

برنامه زمان بندی رشته علوم اقتصادی ورودی 95 به بعد.pdf

 

 

  

گروه علوم سیاسی

 
 
 
 
 
 

 

 

آخرین خبرها