صفحه اصلی
برنامه حضور کارمندان از 20 شهریور ماه الی 31شهریور ماه 1400
  • 318 مشاهدات

حضور کارمندان  20 شهریور  ماه تا 31 شهریور 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه 20/6/1400

2

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

3

خانم والی (آموزش)

29902965

"

4

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

5

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

6

خانم عباسی  (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

7

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

8

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

9

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

10

آقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

11

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم دژپسند(دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 21/6/1400

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

4

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

5

خانم عباسی  (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

6

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

7

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

8

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

9

آقای عسگری(کتابخانه)

29902982

"

10

آقای سوداگری  (مرکز تحقیقات)

29902279

"

11

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 22/6/1400

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

4

خانم عرب(آموزش)

29902963

"

5

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

6

خانم عباسی  (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

7

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

8

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

9

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

10

آقای عسگری(کتابخانه)

29902982

"

11

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی ( دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه  23/6/1400

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم دژپسند (دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

5

خانم خانی(تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

6

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

7

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

آقای عابدینی(دفتر ریاست)

29902976

چهارشنبه24/6/1400

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

3

آقای سوداگری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

4

آقای عسگری(کتابخانه)

29902982

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه27/6/1400

2

خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

3

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

4

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

6

خانم موسیوند(کتابخانه)

29902982

"

7

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

8

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 28/6/1400

2

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

3

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

4

خانم والی(آموزش)

29902963

"

5

آقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

6

آقای طاهری(سایت دانشکده)

29902966

7

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

8

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 29/6/1400

2

خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

3

خانم عرب (آموزش)

29902965

"

4

خانم بهاری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

6

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

7

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم موسیوند(دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه 30/6/1400

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

3

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

4

آقای سوداگری (مرکز تحقیقات)

29902279

5

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

6

اقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

7

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

8

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

آقای عابدینی (دفتر ریاست)

29902951

چهارشنبه 31/6/1400

2

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

3

خانم موسیوند(کتابخانه)

29902982

"

4

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

افزودن نظرات