صفحه اصلی
برنامه حضور کارمندان از 17 مهر ماه الی 28 مهر ماه 1400
  • 198 مشاهدات

حضور کارمندان 17 مهر ماه تا  28مهر ماه 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه 17/7/1400

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم خانی(تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

5

خانم موسیوند (کتابخانه)

29902982

"

6

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

7

خانم شاهمردی(پژوهشی)

29902967

"

8

آقای طاهری (سایت)

29902966

"

9

آقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

10

آقای سوداگری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

11

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی(دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 18/7/1400

2

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

3

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

4

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

5

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

6

خانم عباسی  (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

7

آقای عسگری  (کتابخانه)

29902982

"

8

آقای کریمی  (مرکز تحقیقات)

29902279

"

9

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

10

آقای منصوریان(مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی ( دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه  19/7/1400

2

خانم خانی(تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

3

خانم بهاری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

4

خانم والی(آموزش)

29902965

"

5

خانم موسیوند(کتابخانه)

29902982

6

خانم شاهمردی(پژوهشی)

29902967

"

7

آقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

8

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

9

آقای سوداگری  (مرکز تحقیقات)

29902279

"

10

آقای طاهری(سایت دانشکده)

29902966

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی(دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه 20/7/1400

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

3

خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

4

خانم شاهمردی(پژوهشی)

29902967

"

5

خانم عرب(آموزش)

29902963

"

6

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

7

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

8

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

9

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

10

آقای عسگری (کتابخانه)

29902982

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

چهارشنبه 21/7/1400

2

خانم سپاسی(آموزش)

29902963

"

3

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

4

خانم بهاری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

خانم موسیوند (کتابخانه)

29902982

"

6

خانم والی(آموزش)

29902965

"

7

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

8

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

9

آقای سوداگری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

10

آقای طاهری(سایت)

29902966

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه24/7/1400

2

خانم سپاسی(آموزش)

29902963

"

3

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم عرب(آموزش)

29902963

"

5

خانم شاهمردی(پژوهشی)

29902967

"

6

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

7

خانم عباسی(تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

8

خانم بهاری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

9

آقای کریمی(مرکز تحقیقات)

29902279

"

10

آقای عسگری(کتابخانه)

29902982

"

11

آقای طاهری(سایت)

29902966

"

ردیف

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 25/7/1400

2

خانم دژپسند (دبیرخانه)

29902976

"

3

خانم موسیوند(کتابخانه)

29902982

"

4

خانم والی (آموزش)

29902965

"

5

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

6

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

8

آقای سوداگری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

9

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

10

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 26/7/1400

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

3

خانم بخشعلی (گروه)

29902987

"

4

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

خانم عباسی(تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

6

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

7

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

8

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

9

آقای عسگری (کتابخانه)

29902982

"

10

آقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی (دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه 27/7/1400

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم شاهمردی(پژوهشی)

29902967

"

5

خانم خانی(تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

6

خانم موسیوند(کتابخانه)

29902982

"

7

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

8

آقای عابدینی (دفتر ریاست)

29902976

"

9

آقای سوداگری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

10

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

چهارشنبه 28/7/1400

2

خانم عباسی(تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

3

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

4

خانم عرب(آموزش)

29902963

"

5

آقای عسگری (کتابخانه)

29902982

"

6

آقای منصوریان(مرکز تحقیقات)

29902279

"

7

آقای کریمی(مرکز تحقیقات)

29902279

"

افزودن نظرات