اعضای هیئت علمی گروه علوم اقتصادی
ایمیل
تلفن
مرتبه
رشته و گرایش
نام و نام خانوادگی
ردیف
 
 
استادیار
اقتصاد بخش عمومی/ اقتصاد پولی
حجت ایزدخواستی
1
29902973
دانشیار
ریاضیات کاربردی
محمد حسین پورکاظمی
2
29902986
استاد
اقتصاد/ اقتصاد
پرویز داودی
3
29902985
استادیار
اقتصاد
مرتضی تهامی پور زرندی
4
29902984
دانشیار
اقتصاد/ اقتصاد کلان
حسن درگاهی
5
 
29902974
استادیار
اقتصاد
فرهاد دژپسند
6
 
 
استادیار
اقتصاد
ابوالفضل رحیمی
7
29902964
استاد
اقتصاد/ سیستم ها
مهدی رضوی
8
29902964
استادیار
اقتصاد/ اقتصاد کشاورزی
محمد ناصر شرافت جهرمی
9
29902993
استادیار
اقتصاد
حسین صمصامی مزرعه آخوند
10
29902954
استاد
اقتصاد/ سیستم ها
علی اکبر عرب مازار
11
29902951
دانشیار
اقتصاد/ اقتصادسنجی
عباس عرب مازار
12
29902973
استادیار
اقتصاد
حسنعلی قنبری ممان
13
29902953
استادیار
اقتصاد/ اقتصاد
محمد علی کفایی
14
29902992
استادیار
اقتصاد بین الملل
رضا محسنی
15
29902977
استادیار
اقتصاد
رسام مشرفی
16
29902951
دانشیار
اقتصاد
محمد نوفرستی
17
29902953
استادیار
اقتصاد
ویدا ورهرامی
18
29902983
استادیار
اقتصاد
مهدی یزدانی
19
 
اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی
ایمیل
تلفن
مرتبه
رشته و گرایش
نام و نام خانوادگی
ردیف
29902950
دانشیار
روابط بین الملل/ اقتصاد سیاسی بین الملل
حسین پوراحمدی میبدی
1
29902950
استادیار
علوم سیاسی/ تحلیل گفتمان و پسامدرنیسم
محمد رضا تاجیک
2
29902996
دانشیار
علوم سیاسی/ توسعه و اقتصاد سیاسی بین الملل
امیر محمد حاجی یوسفی
3
29902992
استادیار
علوم سیاسی
سید محمد علی حسینی زاده
4
29902979
دانشیار
علوم سیاسی/ جامعه شناسی سیاسی
محمد باقر حشمت زاده
5
29902984
استادیار
علوم سیاسی
رضا خراسانی
6
29902961
استاد
روابط بین الملل/ توسعه
محمود سریع القلم
7
29902930
استادیار
روابط بین الملل
8
29902992
استاد
علوم سیاسی/ تئوری اجتماعی و سیاستگذاری عمومی
سید عبد العلی قوام
9
29902999
استادیار
علوم سیاسی
نجمه کیخا
10
29902930
استاد
علوم سیاسی
منصور میراحمدی چناروئیه
11
 

 

29902994
استادیار
علوم سیاسی
رضا نجف زاده
12

آخرین خبرها