آیین نامه اعتبار ویژه.pdf

آیین نامه ارتقای 95 به بعد.pdf       آیین نامه داخلی متقاضیان ارتقا مرتبه.pdf

آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها.pdf

تامین هزینه های اعضای هیئت علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی در سال تحصیلی 1400-1399.jpg

مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص ترفیع سالانه.pdf

آخرین خبرها