آموزش

معرفی گروه­های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

در حال حاضر دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی از دو گروه بزرگ اقتصاد و علوم سیاسی تشکیل شده است:
 
-       گروه اقتصاد         
  درحال حاضر گروه اقتصاد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد که در مقطع کارشناسی رشته علوم اقتصادی، در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با 3 گرایش (اقتصاد نظری، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اقتصاد انرژی) و  در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی با گرایش های اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی دانشجو می پذیرد. مدیریت گروه اقتصاد بر عهده جناب آقای دکتر حسین صمصامی می باشد.
 
-       گروه علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی در سه مقطع کارشناسی (گرایش علوم سیاسی)، کارشناسی ارشد (با گرایش های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و اندیشه سیاسی در اسلام) و دکتری (با گرایش های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای) دانشجو می پذیرد. مدیریت گروه علوم سیاسی بر عهده جناب آقای دکتر روح اله طالبی آرانی می باشد.